Aktualności

ZAPRASZAMY na Koncert Świąteczny 15 grudnia o 18.30 w sali koncertowej Ratusza w Legionowie

ul. Piłsudskiego 41.

Szkoły Muzycznej II stopnia!!! Zapraszamy absolwentów naszej szkoły, a także innych szkół I st.

do składania dokumentów.

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.